Iedereen mee in basisschool Kadee

Lees hier meer over onze visie

Kinderen mee

Met iedereen bedoelen wij in de eerste plaats alle kinderen in onze school. Door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem dat de beginsituatie in kaart brengt, kunnen wij zeer gericht preventief en remediërend werken. Op deze manier kunnen we elk kind het onderwijs geven dat nodig is om leerwinst te boeken. Elk kind is uniek. Ons leerkrachtenteam zet zich in om alle leerlingen de kans te bieden zich maximaal te ontplooien.

 

Leerkrachten mee

Het leerkrachtenteam werkt gericht, planmatig en gezamenlijk aan onze doelstelling door gebruik te maken van hedendaagse didactische materialen. Deze middelen laten remediërend werken toe. De teamgerichte nascholingen zorgen voor verdere professionalisering van de collega’s.


Onze overlegstructuur zorgt ervoor dat we ons als team kunnen buigen over de toekomst van elk kind op een doelgerichte en professionele wijze. Wekelijkse overlegmomenten met de zorgcoördinator bevorderen de kwaliteitsbewaking en de verticale samenhang van leerinhouden. De zorgleerkrachten werken vraaggestuurd om de preventie, remediëring en uitbreiding te optimaliseren. Zo zorgt het hele team ervoor dat het continue ontwikkelingsproces gegarandeerd wordt voor alle leerlingen: leerlingen die de klasleerlijn volgen, leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, anderstalige leerlingen en leerlingen met leerstoornissen.

 

Expliciete zorgvragen die buiten de interne ‘brede basiszorg’ vallen, worden besproken met de ankerpersoon van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Tijdens personeelsvergaderingen wordt het schoolbeleid via verschillende items besproken en worden de meeste beslissingen gezamenlijk genomen in functie van onze schoolvisie. Bovendien vinden er op regelmatige basis informele gesprekken plaats, conform onze teamgeest.

Ouders mee

We trachten alle ouders mee te nemen in het hele leerproces van hun kinderen. Hierbij is duidelijke communicatie cruciaal. Via infomomenten, berichtgevingen via Smartschool en gezamenlijke activiteiten georganiseerd door het leerkrachtenteam informeren en ondersteunen wij de ouders. Op deze manier stellen wij hen in de mogelijkheid om het leerproces van hun kinderen mee op te volgen.

De oudercontacten worden zorgvuldig voorbereid. De rapporten vormen, samen met ondersteunend materiaal, de basis van een oudergesprek.

 

Elke ouder is meer dan welkom in onze school. Het dagdagelijks contact met de leerkrachten is zeker een meerwaarde voor de werking. De overgang van kleuter naar lagere school verloopt zeer vlot. Om de drempel te verlagen wordt er tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar op regelmatige basis klasdoorbrekend en klasoverschrijdend gewerkt.

 

In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding worden ook de oudsten voorbereid op de overgang naar het secundair onderwijs.

Het kindvriendelijke karakter van ons onderwijs biedt volgens onze school gelijke kansen aan elk kind. Zo leren ze vaardigheden die nuttig kunnen zijn in het verdere leven: ICT, opzoekwerk, leren leren, hoekenwerk, groepswerk, GWP, …. We werken ook rond respect en zelfredzaamheid, van bij de kleuters tot in de derde graad van de lagere school. Ons uitgangspunt is: ieder kind is uniek. Onze leerlingen durven keuzes maken naargelang hun eigen kunnen, talenten en interesses.

 

Als team engageren wij ons om deze visie na te streven. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de doelen en de eindtermen, vooropgesteld door de Vlaamse Gemeenschap, bereikt worden met het oog op de kernwaarden van het GO!