Inschrijvingen

Via het centraal aanmeldingsregister kunt u uw kind aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs. Dit gebeurt via een online aanmeldsysteem.

Group of kids friends arm around sitting together

Wanneer meld ik mijn kind aan?

 • Broers en zussen van kinderen die al op Kadee zitten mogen aanmelden in de voorrangsperiode. Alle andere kinderen melden aan in de tweede (reguliere) aanmeldperiode.

Veelgestelde vragen

 

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen.
U kunt alle vragen bekijken op de website van Meld je aan. 

Heb je toch nog een andere vraag?
Contacteer dan de helpdesk van Meld je aan.

Telefoon: 0800 62 185
e-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

Je kind aanmelden is sterk aan te raden. Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf eind mei inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zijn er in veel scholen al geen vrije plaatsen meer. 

Ook in het buitengewoon basisonderwijs werken alle scholen van alle netten, uitgezonderd de Joodse school Lamdeni, met een online aanmeldingssysteem. Daarnaast melden ook drie scholen van buiten de stad Antwerpen mee aan. Om aan te melden voor een school van het buitengewoon basisonderwijs ga je naar https://meldjeaanbuo.antwerpen.be/.

Er is een aparte brochure beschikbaar over het aanmelden/inschrijven in een school voor buitengewoon basisonderwijs. Je kan deze terugvinden op de website of vraag er naar bij je begeleidend CLB of school voor buitengewoon onderwijs. Houd zeker de ‘veelgestelde vragen’ in de gaten.

Heeft je kind een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs en wil je hem of haar inschrijven in een school voor gewoon basisonderwijs? Dan kies je voor inclusief onderwijs. Een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn.

Op dinsdag 2 maart wordt er een online infosessie (webinar) georganiseerd over hoe je hierover met de school in gesprek kan gaan en op welke manier je je kind kan inschrijven.
Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met de helpdesk via het gratis nummer 0800 62 185.

Je kan enkel een account aanmaken tijdens de aanmeldperiodes (zie kader hierboven). Tijdens de voorrangsperiode kan je enkel een account maken indien je een kind wil aanmelden in een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt. Je kan tijdens de voorrangsperiode geen account aanmaken om een kind in de tweede periode aan te melden.

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

Je meldt je kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer  dan één school doorgeeft, vergroot je de kans dat je je  kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat er in de top 3 ook scholen staan met vrije plaatsen.

Er zijn drie groepen kinderen:

 • Kinderen van dezelfde leefentiteit

  Dit zijn kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven op de school (meer informatie zie vraag 9). Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld. Deze voorrang geldt enkel voor kinderen van dezelfde leefentiteit die in een kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).
   
 • Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school.

  Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt en ze tijdens de voorrangsperiode worden aangemeld (meer informatie zie vraag 11).
   
 • Alle andere kinderen.

Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: voorkeur voor de school en afstand tot de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen (minstens 50% afstand).

Op deze website vind je onder info over scholen een overzicht van de percentages per criterium.

 • Voorkeur (hoogstens 50 %)

  Voor de eerste drie scholen waarvoor je je kind aanmeldt, worden de vrije plaatsen op basis van voorkeur en op basis van afstand toegekend. Dit gebeurt alleen als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium ‘voorkeur’.
   
 • Afstand (minstens 50 %)

  Van de vrije plaatsen die op afstand worden verdeeld, wordt 1/4de verdeeld op basis van de kortste afstand tot het officiële adres van het kind of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4de wordt toegekend op basis van de afstand van de school tot het officiële adres van het kind. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Als er tijdens de voorrangsperiode of tweede (reguliere) aanmeldperiode onvoldoende plaatsen zijn voor het aantal aangemelde kinderen, dan worden deze criteria gebruikt.
Als er tijdens de voorrangsperiode of  tweede aanmeldperiode meer vrije plaatsen zijn dan het aantal aangemelde kinderen, dan krijgen ze allemaal een plaats zonder deze criteria te gebruiken.

een, zij moeten niet dezelfde ouders hebben. De volgende mogelijkheden zijn toegelaten:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
   
 • kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

Kinderen die aangemeld worden voor de instapklas, 1ste kleuterklas en het 1ste leerjaar worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen voor deze drie klasgroepen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen.

Aan de hand van onderstaande 2 vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is:

 • Ontving het gezin tijdens schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 een schooltoeslag?

  (De schooltoeslag ontvang je automatisch via jouw uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag en je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht als je een schooltoeslag ontvangt.)
   
 • Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad?

Als het gezin een schooltoeslag ontving en/of de moeder van het kind geen diploma of studiegetuigschrift van de derde graad heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Als je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven voor de instapklas, 1ste kleuterklas of het 1ste leerjaar. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding.

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school voor alle vestigingen, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).


Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 • Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school. 
 • Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school. 
 • Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Als je je kind aanmeldt in de tweede aanmeldperiode, geef je de scholen door die jouw voorkeur hebben. Als je meer dan vijf scholen kiest, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet. Het verkleint echter wel de kans dat je in geen enkele school van je voorkeur een plek hebt. Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je top 3 ook scholen met vrije plaatsen staan.

Voor de eerste drie scholen worden de vrije plaatsen niet alleen toegekend op basis van afstand, maar ook op basis van voorkeur indien de school kiest voor het criterium voorkeur.

Voor elke school die je hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor je kind. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van je hogere keuze. Je ontvangt daarvoor ook steeds mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (MNGI) als bewijs van je plaats op de wachtlijst.

Je kan de volgende adressen doorgeven:

 • een officieel adres

  Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij vraag 13 of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.
   
 • een werkadres

  Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 8). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van een koopakte, huurovereenkomst,… Voor vragen hierover bel je naar de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, ga dan naar een aanmeldpunt voor hulp bij de aanmelding of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Als iemand geen computer met internetverbinding heeft of niet met de computer kan werken, kan men in verschillende aanmeldpunten hulp krijgen om een kind aan te melden.

Op deze website vind je de lijst met aanmeldpunten. In deze aanmeldpunten helpen begeleiders stap voor stap om het kind aan te melden.

Indien er geen hulp nodig is om het kind aan te melden, maar men wel een publieke computer wil gebruiken, dan kan men terecht bij één van de webpunten. Om te weten wat het dichtstbijzijnde webpunt is en wat de openingsuren zijn, bel je de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Nadat je kind is aangemeld moet je het dus zeker gaan inschrijven in de school. Scholen volgen de coronamaatregelen strikt op. Op de website van de school staat de meeste actuele informatie over de inschrijving. Vind je dit online niet terug? Bel of mail de school dan. 

Als één of meer scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch contact met je op. Daarom is het belangrijk om een correct gsm-nummer of mailadres dat gebruikt wordt op te geven.

Opgelet: indien je gaat inschrijven in een school waar achteraf plaats is voor je kind, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden. Je kind blijft enkel zijn plaats op de wachtlijst behouden bij scholen die hoger op jullie keuzelijst staan. De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2021 voor alle kinderen. Enkel voor kleuters geboren in 2019 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2022. Daarna beslist de school zelf of ze de wachtlijst verder volgt. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de officiële woonplaats van het kind en de school. Met het criterium ‘voorkeur’ wordt geen rekening meer gehouden.

Je plek op de wachtlijst kun je zelf opvolgen  op deze website door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.