Afwezigheden melden

Wat moet u doen als uw kind afwezig is?

Afwezigheden

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw kind.

In de lagere school verwachten wij dat u de school telefonisch verwittigt op 03/ 328. 02.30

 

Reden van afwezigheid

Verklaring door de ouders (z-briefjes)

Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een gedateerde verklaring die u als
ouder(s) ondertekent ( = een Z-briefje).
De ouders kunnen maximum viermaal per schooljaar een zelf geschreven ziektemelding indienen.

Een medisch attest

Een medisch attest is nodig:
* als de ziekte van uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt, ook bij verlenging;
* als de Z-briefjes opgebruikt zijn.

U bezorgt de leerkracht het medisch attest op de 1ste dag dat uw kind terug naar school komt.

Afwezigheden om andere redenen

U neemt contact op met de directie om in het belang van het kind en de school eventueel een toestemming tot afwezigheid te verkrijgen.
Let op: Je kind mag niet mee op reis buiten de schoolvakanties. Om die reden van school afwezig blijven heet luxeverzuim en strookt niet met de leerplicht.
 

Afwezigheden in de 3de kleuterklas

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. 

Een kind  wordt leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin hij/zij 5 jaar wordt. 

De 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.

Te laat komen

We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) tijdig aanwezig zijn op school, liefst 5 minuten voor het belsignaal.

Zo kunnen alle activiteiten op tijd beginnen. 

Als dit zich meermaals voordoet, neemt de directeur contact op met de ouders.

Leerlingen die te laat komen missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren.